Vi SocialCare

Familjehemsvård och socionomkonsulter

Teoretisk grund

Vi SocialCare utgår från grundsynen MBT, mentaliseringsbaserad terapi. Då Vi SocialCare anser att varje placering innebär någon form av kris och/eller trauma för den placerade.


Vi SocialCare erbjuder därför trygga och stabila familjehem som står för den yttre stabiliseringen i vardagen, vilket är en förutsättning för att kunna påbörja en bearbetning. 

Mentaliseringsbaserad terapi kommer från engelskans Mentalization Based Treatment (MBT) och är en manualbaserad behandlingsmodell, utarbetad av Peter Fonagy och Anthony Bateman. Teorin baseras på psykoanalytiskt tänkande integrerad med anknytningsteori där Peter Fonagys mentaliseringsidéer utgör den teoretiska grunden. Mentaliseringsteorin bygger på det faktum att alla människor uppfattar verkligheten på olika sätt, eftersom de har olika erfarenheter, impulser och intressen.

Att mentalisera innebär…..

….att vara medveten om medvetandet(holding mind in mind).

….den process som gör det vi tänker, känner och gör verkligt för oss och ger oss en känsla av att finnas i världen.

….att genom föreställningsförmågan uppfatta och tolka beteenden som uttryck för mentala avsikter.

….att göra egna och andras handlingar begripliga utifrån bakomliggande mentala avsikter, som önskningar, känslor och föreställningar. Mentalisering innebär att inse att det som finns i sinnet, finns i sinnet. Mentalisering innebär i allt väsentligt om att förstå andra och sig själv, implicit och explicit, i termer av mentala tillstånd och mentala processer.

Utdrag ur boken Mentalisering – Att leka med verkligheten, Rydén och Wallroth, 2008, sid 89, 239, 270-271